حقوق متهم در دادگاه با تکیه بر اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر

 ماخذ و پینوشتها :

۱ ـ هدایتالله فلسفی ، جایگاه بشر در حقوق بینالملل معاصر ، مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۱۸ ، س ۱۳۷۵ ، ص ۲۲۴ .

۲ ـ همان ، ص ۲۱۹ . نیز نگاه کنید به : مصطفی العوجی ، حقوقالانسان فی الدّعوی ‘ الجزاییه ، بیروت ، موسسه نوفل ، ۱۹۸۹ ، ص ۶۷۴ و

- M . Zalman - L . Siegel , Criminal procedure , Wadsworth ۱۹۹۷ , P . ۳۸

۳ ـ نگاه کنید به : مصطفی العوجی ، پیشین .

۴ ـ میثا مزبور چنانکه گذشت در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است . ( GAOR ۲۱th sess , Res ۲۲۰۰A ) و در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ مطابق ماده ۴۹ ان با الحا سی و پنجمین دولت قدرت اجرایی یافته است . ماده ۲ این میثا دولتهای عضو را ملزم نموده است که بدون توجه به تمایزات ناشی از رنگ ، نژاد ، زبان ، مذهب ، جنسیت ، ملیت و عقیده ، تمامی حقوق و ازادیهای شناخته شده در ان را برای تمامی ساکنان قلمرو حاکمیت خود به رسمیت بشناسند و به منظور مراعات حقوق و ازادیهای مزبور تدابیر قانونی ، قضائی و اجرایی لازم اتخاذ نمایند . نگاه کنید به :

- Felix Ermacora , Manfred Nowak , Hnes Tretter , International Human Figths , Vienna , ۱۹۹۳ , P . ۲۴ .

دولت ایران در ۱۳۴۷ میثا مورد بحث را امضا نموده و در سال ۱۳۵۴ متن ان را از تصویب مجلس شورای ملی گذرانده است .

۵ - Paul Sieghard , The International law of Human Rights , London , Clarendon press , ۱۹۸۳ , P . ۲۷۹ . ( Reports , ۲۳ Norember ۱۹۶۲ , ۲۸ March ۱۹۶۲ .

۶ - Ibid , P . ۲۸۰ .

۷ ـ عالیه ارفعی و همکاران ، حقوق بشر از دیدگاه مجامع بینالمللی ، چ۱ ، تهران ، وزارت امور خارجه ، ۱۳۷۲ ، ص ۲۰۴ .

۸ - Mr . and Mrs . X . V . United kingdom .

۹ - X . V . Austria - X . V . Norway .

۱۰ - X . V . Federal Republic of Germany .

۱۱ - X . V . United Kingdom .

۱۲ - Decission of ۷ January ۱۹۷۱ Cour de cassation , Belgium .

۱۳ - Decission of ۳۰ December ۱۹۷۱ Hoge Road Netherland .

۱۴ - Satharazinghe V . Jurianz ( Suprim Court of Ceylon ) .

۱۵ ـ محمد اشوری ، ائین دادرسی کیفری ، چ۱ ، تهران ، سمت ، ج ۱ ، ص ۲۱ .

۱۶ - Documents sent by Amnesty International to the Islamic Rdpublic of Iran . First published ۱۹۸۷ by Amnesty International publication P . ۳۲ .

۱۷ - Paul Sieghart , op . cit . P . ۲۸۰ .

۱۸ - Ibid , P . ۲۸۱ .

۱۹ - Decission of July ۱۹۶۹ . B . G . Federal Republic of Germany .

۲۰ - Paul Sieghart , Op . cit . , P . ۲۸۴ .

۲۱ - Piersak V . Belgium .

۲۲ - Poul Sieghart , Op . Cit . P . ۲۸۳ .

۲۳ ـ محمد اشوری ، اصل برائت و اثار ان در امور کیفری ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، ش ۲۹ سال ۱۳۷۲ ، ص ۳۹ .

۲۴ - X . V . Fedral Republic of Germany , Report ۳۰ March ۱۹۶۳ .

۲۵ - Adolf V . Austria , Report ۸ october ۱۹۸۰ .

۲۶ - Paul Sieghart , opcit . P . ۲۷۹ .

۲۷ - Perdoma and de lanza V . uruguay , ( R . ۲/۸ ) HRC ۳۵ , ۱۱۱ , Published ۱۴ December ۱۹۸۱ .

۲۸ - Paul Sieghart , op . cit . P . ۲۹۷ - ۸

۲۹ - Ibid . P . ۲۹۹ .

۳۰ - Amnesty International , op . cit . P۳۵ .

۳۱ - Antonaccio V . uruguay , R . ۱۴/۶۳ published ۱۴ December ۱۹۸۷ .

۳۲ - Amnesty International , op . cit . P . ۳۸ .

۳۳ - Ibid , P . ۳۶ .

۳۴ - Report ۸ March ۱۹۷۹ .

۳۵ - Paul Sieghart , op . cit . , P . ۳۰۰ .

۳۶ - Ibid , P . ۳۰۱ .

۳۷ ـ مصطفی العوجی ، پیشین ، ص ۷۰۴ .

۳۸ ـ نگاه کنید به : محمد اشوری ، اصل برائت و اثار ان در امور کیفری ، ص ۵۶ به بعد .

۳۹ - Paul sieghart , op . cit . P . ۳۰۲ .

۴۰ - Ibid , P . ۳۰۴ . Decision of ۱۰ August ۱۹۶۸ Bureau d ‘ assisstance judiciaire du Tribunal de Bruxelles and Dicision of suprim court of Nigeria ۱۹۶۲ .

۴۱ - Amnesty International , op . cit . P . ۳۹

۴۲ - Paul sieghart , op . cit . P . ۳۰۴ .

۴۳ - Pinkney V . Canada ( Report ۷ , ۲۷ ) Published ۱۴ December ۱۹۸۱ .

۴۴ - Paul sieghart , op . sit . P . ۳۰۵ .

۴۵ ـ محمدعلی معتمد ، حقوق جزای عمومی ، تهران ، ۱۳۵۱ ، ج ۱ ، ص ۲۳۹ .

۴۶ ـ پیامبر بزرگ اسلام ( ص ) در پاسخ به شخصی که از ایشان درخواست کرده بود در یک عبارت کوتاه و گویا اهداف و ارزشهای شریعت خویش را بیان کند تنها به تلاوت این ایه شریفه که : «انَّ اللهَ یام ر بالعدْل و الاحسان وَ ایتاء ذیالق ربی وَ ینهی ‘ عنالفَحْشاء و المنکر و البَغْی» ( نحل/ ۸۹ ) اکتفا کردهاند . نگاه کنید به : محمد ابوزهره ، تنظیم الاسلام للمجتمع ، بیروت ، موسسهالمفید ، بیتا ، ص ۳۰ ) . بسیاری از اندیشمندان مسلمان مقاصد شرع انور اسلام را در جلب مصالح و دفع مفاسد از ابنای ادم منحصر دانستهاند . از نگاه انان شریعت بر اصول ، قواعد و ویژگیهای عامی چون عدالت ، اعتدال و تسامح استوار است و بازگشت تمامی احکام و مقررات ان به تامین و تضمین چنین مقاصد و مفاهیمی است . نگاه کنید به : ابواسحا الشاطبی ، الموافقات فی اصول الشریعه ـ شمسالدین ابن قیم الجوزیه ، اعلامالموقعین عن ربّ العالمین ـ عزیزالدین العزّ بن عبدالسلام ، قواعد الاحکام فی مصالح الانام . از نظر این اندیشمندان «هر کس در مقاصد شریعت که جلب منافع و دفع مفاسد است جست و جو کند به این برداشت یا باور خواهد رسید که هیچ مصلحتی نیست که تفویت ان جایز باشد و هیچ مفسدهای نیست که روی اوردن به ان روا باشد هر چند درخصوص مصلحت یا نصّ یا اجماع یا قیاس خاصی در دست نباشد . فهم نفس شرع چنین نتیجهای دارد» . ( عزیزالدین العزّبن عبدالسلام ، همان ، ج۲ ، ص ۱۸۰ ) و نیز «شریعت بر عدالت ، حکمت و مصلحت استوار است . . . هر حکم یا تفسیر و تاویلی که از عدل و انصاف یا مصلحت و حکمت به دور باشد و به جور و مفسده و بیهودگی بینجامد انتساب ان به شرع نارواست . . . » ( شمسالدین بنقیم الجوزیه ، همان ، ج۳ ، ص ۳ ) .

۴۷ ـ برنار بول ک ، کیفرشناسی ، ترجمه علی حسین نجفی ابرند ابادی ، چ۱ ، تهران ، مجمع علمی و فرهنگی مجد ، ۱۳۷۲ ، ص ۸۷ به بعد .

۴۸ ـ همان ـ نیز نگاه کنید به ناصر کاتوزیان ، مقدمه علم حقوق ، چ ۱۳ ، تهران ، بهنشر ، ۱۳۷۰ ، ص ۱۵۵ .

۴۹ ـ و . ژ . گانزوف و اندرمرچ ، حمایت از حقوق بشر در حقوق اساسی ، ترجمه نجادعلی الماسی ، تهران ، موسسه حقوق تطبیقی ، صص ۱۸ ـ ۱۱ .

/ 2 نظر / 80 بازدید
tterrrooll

وب جالبی داری!منو لینک می کنی؟برام نظر هم بزار

علی

سایت آزمون انلاین حقوق http://exam.lawtest.ir/index.php